ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το έργο

Το έργο σκοπεύει να παρέχει στους μαθητές επιχειρηματικές γνώσεις, ώστε να προετοιμαστούν για μια καριέρα στον κόσμο της επιχειρηματικότητας. Αυτό θα συμβάλει στην καταπολέμηση του φαινομένου NEET (not in employment, education or training) παρέχοντας στους νέους νέες ευκαιρίες σταδιοδρομίας και διευκολύνοντας την είσοδο των μαθητών με ειδικές ανάγκες στον τομέα, οι οποίοι δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν συγκεκριμένες ευκαιρίες απασχολησιμότητας στον κόσμο της εργασίας.

Αυτά είναι τα κύρια αποτελέσματα του έργου MICR@S:

Το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MICR@S

Η παράδοση ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ με γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες επιχειρηματικής εκπαίδευσης

Το ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ MICR@S

Η δημιουργία ένος ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: ένα διαδικτυακό παιχνίδι όπου οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν ομαδικά τα δικά τους επιχειρηματικά μοντέλα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

1ο ενημερωτικό δελτίο

2ο ενημερωτικό δελτίο

3ο ενημερωτικό δελτίο

Contact Info

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily
reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. “Micro community cooperative school” project number: Agreement № 22PCE0007 / 2022-1-BE01-KA220-SCH-000086930

© 2022 Created with Royal Elementor Addons