Το ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MICR@S

Τι είναι;

Αυτό το αποτέλεσμα θα καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού που μπορεί να μεταφέρει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες της επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της καινοτόμου προσέγγισης της συνεργατικής μαθησιακής εμπειρίας.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα συμβάλει:

Στη ομαδική εργασία των μαθητών για να δημιουργήσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους

Στη παροχή δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στους μαθητές αλλά και στην προώθηση ίσων ευκαιριών σε μαθητές με ειδικές ανάγκες

Στη προώθηση της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών εκπαιδευτικών χάρη στη διεπιστημονική προσέγγιση

Contact Info

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily
reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. “Micro community cooperative school” project number: Agreement № 22PCE0007 / 2022-1-BE01-KA220-SCH-000086930

© 2022 Created with Royal Elementor Addons