ΕΤΑΙΡΟΙ

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ψηφιακής Μάθησης ETS – DLEARN – στοχεύει να αγκαλιάσει τις προκλήσεις που έφερε η ψηφιακή επανάσταση όσον αφορά την αναντιστοιχία ψηφιακών δεξιοτήτων, προς μια ψηφιακή κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το 47% των Ευρωπαίων δεν είναι κατάλληλα ψηφιακά ειδικευμένο – ωστόσο στο εγγύς μέλλον το 90% των θέσεων εργασίας θα απαιτήσει κάποιο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων και πολλές ευκαιρίες όσον αφορά τις θέσεις εργασίας που πρόκειται να διαμορφώσουν την αγορά εργασίας. Οι στόχοι μας χαρακτηρίζονται από 4 λέξεις-κλειδιά: SHARE, CONNECT, Multiply, ENHANCE. Το DLEARN είναι ένας συλλέκτης πρακτικών και ιδεών, που συγκεντρώνει διάφορους οργανισμούς στην Ευρώπη για να προβληματιστούν, να σκεφτούν και να ενεργοποιήσουν νέες πρωτοβουλίες, προς την αξιοποίηση και την ενίσχυση της ψηφιακής μάθησης.

Το δίκτυο γεννήθηκε από την πρωτοβουλία 30 διαφορετικών οργανισμών από όλη την Ευρώπη, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης και της ψηφιακής μάθησης σε διάφορα επίπεδα.

Επομένως, οι δύο κύριοι στόχοι που προωθεί το δίκτυο είναι:

  •  Ανάπτυξη και υιοθέτηση ψηφιακών δεξιοτήτων για κάθε πολίτη, οποιασδήποτε ηλικίας, σε όλα τα επίπεδα
  • Να προωθήσει την ψηφιακή μάθηση, ή με άλλα λόγια τη χρήση εργαλείων και μεθόδων ΤΠΕ για να γίνει η μάθηση πιο ελκυστική, πιο αποτελεσματική, πιο ευέλικτη και να εξασφαλιστεί η ίση πρόσβαση σε όλους.

Στοιχεία επικοινωνίας

Contact Info

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily
reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. “Micro community cooperative school” project number: Agreement № 22PCE0007 / 2022-1-BE01-KA220-SCH-000086930

© 2022 Created with Royal Elementor Addons