Σχετικά με εμάς

Οι στόχοι μας

Ποιους στόχους θα θέλαμε να επιτύχουμε;

Το έργο MICR@S θέλει να προσφέρει μια ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, συνδυάζοντας την ΈΝΤΑΞΗ με μια ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Οι μαθητές θα δουλεύουν μαζί σε μικρές ομάδες και θα έχουν την δυνατότητα να προβληματιστούν για κοινωνικά θέματα στην τάξη. Ειδικότερα, οι στόχοι είναι οι εξής: 

Βελτίωση της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Βελτίωση της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών (συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με ειδικές ανάγκες) με την προώθηση συνεργατικών σχεδίων

Εφοδιασμός των μαθητών

Εφοδιασμός των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ που μπορούν να τους προετοιμάσουν για τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας

Προώθηση της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ

Προώθηση της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ σχολείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη σύνδεση των μαθητών σε έναν προβληματισμό σχετικά με την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ μέσω ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ.

Contact Info

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily
reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. “Micro community cooperative school” project number: Agreement № 22PCE0007 / 2022-1-BE01-KA220-SCH-000086930

© 2022 Created with Royal Elementor Addons